Bilgilendirme
 

Değerli hemşehrilerimiz;

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgınına karşı ülkemizde ve şehrimizde çeşitli önlemler alınmakta ve bu önlemlerle salgının daha az hasarla atlatılması amaçlanmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak salgın boyunca hayatın her alanında gerekli önlemleri alarak sizlerin sağlığını ön planda tutmaya gayret ettik. Bu gayretimizde en büyük desteği de sizlerden gördük. Her yaştan hemşehrimize bu konuda teşekkür ediyoruz.

Şimdi yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyoruz. Sizlerden 55-64 yaş arası hemşehrilerimizi toplu ulaşımdan ayırarak alternatif bir ulaşım ağı ile taşımaya gayret edeceğiz. “Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım (PDT)” adını verdiğimiz bu sistemde öncelikle bu yaş guruplarında olan hemşehrilerimizi korumayı amaçlıyoruz.

Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım Sistemi;

 • Servis hizmeti yaş aralığı 55-64 olan hemşehrilerimizi kapsamaktadır.

 • PDT hizmeti planlaması için öncelikle ön talep toplanacaktır. Ön talepler sonrasında yapılacak planlama ile PDT hatları oluşturulacaktır.

 • PDT hizmetinin verilip verilmeyeceği yapılacak ön talep durumuna göre belirlenecektir. Yeterli talep olmayan duraklar ve servis saatleri güzergah planlamasına dahil edilmeyecektir.

 • Hemşehrilerimiz PDT servislerine ön talepte belirttikleri saat aralığında ve duraklarda binebileceklerdir.

 • Pazar günleri proje dahilinde ulaşım hizmeti sunulmayacaktır.

 • Planlama sonrası oluşturulacak hatlara PDT hat numarası (PDT1, PDT2 vb.) verilecektir.

 • PDT servislerine kesin kayıt yaptıran kişiler haricinde diğer yolcular binemeyecektir.

 • Pandemi Dönemi Taşımacılığı Servis ücreti 150 (yüz elli) TL olarak planlanmaktadır. Ücret aylık olarak tahsil edilecek olup ay içinde iptal hakkı olmayacaktır. PDT için ödenen ücret normal ulaşım ağımızda kullanılamayacaktır.

 • Hizmetin devam edeceği sonraki aylarda ücret ödenmemesi durumunda otomatik olarak PDT hizmetinden faydalanılamayacaktır.

 • PDT kartları kişiye özel olup başka birisi tarafından kullanılamaz.

 • Ödeme şekli, güzergah ve servis saatleri kesin kayıt esnasında hemşehrilerimize bildirilecektir. Bu aşamada hemşehrilerimize Elkart ya da farklı bir biniş kartı verilecektir.

 • Ön kayıtlar 30 Kasım 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacaktır.


Unutulmamalıdır ki; Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım Projemiz yürürlükte olduğu dönemde normal ulaşım ağımız da hizmetinizde olacaktır.

Konu ile ilgili soru ve görüşleriniz için 444 55 42 - 4627 numaralı telefonumuzu 09.00-17.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

Aydınlatma Metni

 

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMDA 55-64 YAŞ ARASI PANDEMİ DÖNEMİ TAŞIMACILIĞI SERVİS ÖN KAYIT FORMU
AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. 6698 sayılı Kanun kapsamında belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi veri sorumlusu olarak KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aşağıdaki şartlarda işleyecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacak kişisel verileri, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereği belediyemize yapmış oldukları başvurularda sunulacak hizmetler için kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, yeni tip koronavirüs (“COVID-19”) salgını ile mücadele kapsamında, Toplu Ulaşımda riskli gruba giren 55-64 yaş aralığındaki vatandaşlarımıza işe gidiş ve gelişlerde servis hizmeti amacıyla faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek, kamusal faaliyetlerde kullanmak, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmek ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek tüm hizmetlerin ifası amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat esaslarına uygun olmak kaydıyla kayıt altına alınarak işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği ile Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu kapsamda T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, ELKART numarası belediyemiz tarafından toplu ulaşımda işlenebileceği gibi yasal mevzuata uygun olarak yapılacak işlemlerin zorunlu kıldığı/ izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, kamu kurumları ve lokasyon bilgisi gibi hizmetin ifası için zorunlu olan bilgileriniz 3. Kişilerle paylaşılabilecektir. Toplu Ulaşımda Servis Hizmeti kapsamında yukarda bahsedilen kişisel veriler ilgili mevzuatlar uyarınca gerektiğinde elektronik onay gerektiğinde ise onay ve ıslak imzalarıyla yazılı olarak veya kurumsal web sitemiz üzerinden belediyenin uygun gördüğü çeşitli yöntemlerle toplanabilir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nın İhsaniye Mahallesi, Müneccimbaşı Sokak, No:5/B Selçuklu/KONYA adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (konyabuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce yazılı olarak bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle pdt@konya.bel.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Açık Rıza Beyanı
 
 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIMDA 55-64 YAŞ ARASI PANDEMİ DÖNEMİ TAŞIMACILIĞI SERVİS ÖN KAYIT FORMU
AÇIK RIZA METNİ
 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını gösteren Toplu Ulaşımda kontrol amacıyla kullanılacak servis talep formu aydınlatma metnine uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 
Açık rızanız kapsamında, belediyemiz Toplu Ulaşımda servis hizmeti kapsamında kişisel verileriniz, belediyemiz şirketleri dahil olmak üzere belediyemiz ve hizmet alınan üçüncü taraflar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde paylaşılabilir.
 
55-64 yaş aralığındaki vatandaşlarımız, Servis talep formunu imzalayarak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı TOPLU ULAŞIMDA SERVİS HİZMET SERVİS KAYIT Formu Aydınlatma Metninde yer alan hususların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna uyumlu şekilde toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, kanunen yetkili kılınmış kamu kurumları ve kuruluşlar ile servis ulaşımında sınırlı ve bağlantılı olmak üzere paylaşılmasına, veri sorumlusunun TOPLU ULAŞIMDA SERVİS HİZMETLERİ Formu Aydınlatma Metninde belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli ve/veya zorunlu olduğu özel kuruluşlarla da kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar dâhilinde paylaşılmasına dair gerekli aydınlatmanın şahsına mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rıza ve aydınlatma metninin tamamını eksiksiz şekilde okuyup anladığını, ayrıca sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati halleri haricinde de kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine açık rızası bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.
Giriş Formu

Sabah Yolculuk Bilgileri

Sabah Biniş Yapacağınız Hat ve Durak Seçin


Sabah Biniş Saatinizi Seçin

Aktarma Yapıyor musunuz?


Sabah İniş Durağı Seçin

Sabah İniş Saatinizi Seçin

Akşam Yolculuk Bilgileri

Akşam Biniş Yapacağınız Hat ve Durak Seçin


Akşam Biniş Saatinizi Seçin

Aktarma Yapıyor musunuz?


Akşam İniş Durağı Seçin

Akşam İniş Saatinizi Seçin